top of page
Accuwise-Bg4.jpg

Get Expert Help As You Go

Tốt nhất cho doanh nghiệp và ngân sách của bạn.

Với Accuwise, bạn thanh toán hàng tháng và có thể hủy bất cứ lúc nào. Dịch vụ của chúng tôi là thứ sẽ khiến bạn quay trở lại chứ không phải một hợp đồng.

Gói giá

NỀN TẢNG

PHẦN THƯỞNG

THIẾT YẾU

DOANH NGHIỆP

Dịch vụ hàng tháng

$179/mo

$349/mo

$699/mo

Contact Us

Tổng doanh thu lên tới

$250k/yr

$500k/yr

$500k/yr

up to $10M

Số lần xử lý séc

4

8

12

25

Weekly Payroll

Sổ sách kế toán

Lợi nhuận và thua Trữ

Financial Statements - Compliation

Báo cáo tài chính - Soát xét

Financial Statements - Audit

Personal Tax Returns

Tờ khai thuế của chủ sở hữu duy nhất

Partnership Tax Returns

Tờ khai thuế của công ty S

Tờ khai thuế của công ty C

Financial Reports & Insights

Unlimited Accounting Consultations

Financial Reports & Insights

Truy cập trực tuyến

Báo cáo tài chính & thông tin chuyên sâu

Nhân viên kế toán kiêm kế toán chuyên trách

Worker's Comp Audit

Kiểm toán gia hạn bảo hiểm

Bảo vệ Kiểm toán IRS

Tax Planning

Business Valluation

Hình thành doanh nghiệp

Lập kế hoạch thuế bất động sản

Tư vấn kế toán không giới hạn

Lập kế hoạch tăng trưởng chiến lược

Lập kế hoạch tài chính chiến lược

Try Accuwise Today!

Chúng tôi sẵn sàng trợ giúp các chủ doanh nghiệp mới và có thể giảm giá cho bạn. Hãy liên hệ với nhóm của chúng tôi về các dịch vụ đặc biệt và mức giá phù hợp với bạn.  

Accuwise-2.jpg

Kinh doanh mới? Chúng tôi có thể giúp

We’re here to help new business owners and may be able to offer you a discount. Reach out to our team about special services and pricing tailored to you. More information

Cần bắt kịp?

Chúng tôi làm cho việc cập nhật sổ sách và thuế của bạn trở nên đơn giản. Chúng tôi tính phí 180 USD cho mỗi tháng ghi sổ kế toán cần thiết và chúng tôi bao gồm thuế của bạn miễn phí. Thêm thông tin

Bắt đầu!

We are so confident in our services and pricing, we encourage you to check out our competitors to make sure you find the best fit for your business.

Thanks for submitting!

bottom of page